Put off counterfeit faith that relies on human pride. Put on true faith that produces joyful, sacrificial worship.